Feiertage im Monat Mai in Asien

Dates    Public Holi­days in
01 May 2014    Labour Day
15 May 2014    Waisak Day
21 May 2014    Hari Raya Galun­gan
27 May 2014    Isra Miraj
29 May 2014    Ascen­si­on Day
31 May 2014    Hari Raya Kunin­gan

Dates    Public Holi­days in
01 May 2014    Labour Day*
13 May 2014    Boun Vis­ak­ha­bou­cha**
* For Vien­tia­ne and Luang Pra­bang
** For Vien­tia­ne only

Dates    Public Holi­days in
01 May 2014    Labour Day

Dates    Public Holi­days in
01 May 2014    Inter­na­tio­nal Labour Day
13 May 2014    Visak Bochea Day
14 May 2014    King Siha­mo­ni Bir­th­day
17 May 2014    Roy­al Ploughing Day

Dates    Public Holi­days in
01 May 2014    Nati­on Labour Day
05 May 2014    Coro­na­ti­on Day
13 May 2014    Wis­akha Bucha Day

Dates    Public Holi­days in
01 May 2014    World Worker’s Day
13 May 2014    Full Moon of Kason